...

Handelsbetingelser

Følgende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler mellem webcenter(også kaldet firmaet) og kunden, derfor anbefales De som kunde at læse betingelserne igennem. Ved skriftlig accept er køb af en service mulig. Forretningsbetingelser kan udelukkende fraviges ved skriftlig accept fra begge parter.

  1. Generelt

Webcenter er et web- og marketingbureau, hvis kerneydelser er at yde dets kunder hjælp til at blive synlige på internettet, markedsføring samt optimering. Der leveres forskellige services indenfor følgende kategorier: hjemmesider/webshops, grafisk design, video marketing, hjemmeside værktøjer, analyse værktøjer, marketing materialer samt online marketing rettet mod sociale medier og google.

  1. Servicekategori: Hjemmesider og webshops

2.1 Webcenter leverer hjemmesider/webshops baseret på WordPress CMS og WooCommerce samt opsætter og tilretter såvel tema som plugins, så kunden ydes en færdig løsning, der kan tages i brug med det samme.

2.1.1 Webcenter yder kunden vejledning i beslutningsprocessen, der angår det visuelle i et produkt, så produktets design passer til kundens eksisterende grafiske design. Efter aftale med kunden kan designet ligeledes udvikles efter kundens ønske jf. pkt. 2.3.1.

Firmaet udvikler ikke designs fra bunden, men tilpasser det enkelte temas funktionalitet ud fra den pågældende hjemmesides layout. Mulighederne for at designe hjemmesiden afhænger af temaets funktionalitet. Ønsker kunden funktionalitet eller tilpasning i en grad, der skal specialkodes, falder dette udenfor tilbuddet.

Kundens ønske om det visuelle layout specificeres i fase 2 ved opstart og den følgende aftalte grafiske designlinje kan derefter ikke afviges. Såfremt kunden har konkrete forbedringsønsker til designet, skal kunden angive disse, når kunden har produktet til revision jf. pkt. 2.3.1.

2.1.2 En samlet løsning fra webcenter indeholder de funktionaliteter og muligheder som WooCommerce, WordPress CMS samt det enkelte tema har som rådighed. Ønsker kunden funktionalitet, som ikke er inkluderet i gældende standarder, betragtes det som en arbejdsopgave udenfor standardaftalen. Dette vil dog komme kunden til kende inden start af projektet og i tilbuddet.

Såfremt kunden ønsker en funktionalitet tilføjet, der anses for at ligge udenfor standardaftalen, vil firmaet undersøge om funktionaliteten kan leveres. En sådan ekstra opgave vil faktureres direkte til kunden.

2.1.3 Benyttes 3. partssystemer, f.eks. plugins udviklet af en tredjepart, for at kunne levere det ønskede produkt, kan der ikke gives garanti for at disse plugins er kompatible med det resterende system eller at det i så fald lever 100% op til kundens ønsker. Beskrivelse af plugin fremsendes, så kunden kan læse om det pågældende plugin lever op til kravene. Dermed har firmaet ikke ansvar for eksterne plugins. Eksterne plugins kan forekomme på engelsk, en oversættelse af et sådant plugin ligger udenfor tilbuddet. Der gives 1 års licens til elementor pro samt sikkerhedsplugins efter overdragelse igennem webcenter. Kunden skal efter 1 år selv tilkøbe nye licenser medmindre kunden fortsætter en support aftale.

2.1.4 De pågældende hjemmesider/webshops fungerer på almindelige nyere enheder, som er 3 år eller nyere samt de seneste versioner af browsere, som er i drift. Internet Explorer understøttes ikke.

2.1.5 Webcenter har ikke mulighed for at give en garanti på en vis hastighed på en hjemmeside eller webshop. Hastigheden afhænger af forskellige faktorer såsom kundens materiale, eventuelle ønskede ekstra plugins samt webhotellets hastighed.

2.1.6 Webcenter er ikke databehandler for en kunde, når webcenter leverer webshops og hjemmesider baseret på WooCommerce og WordPress CMS. Kunden er til enhver tid dataansvarlig for hjemmesiden/webshop og har ansvar for at sikre, at kunden overholder reglerne om behandling af persondata og GDPR, herunder indgåelse af databehandleraftaler med de databehandlere, kundens hjemmeside består af.

2.2 Reklamation

2.2.1 Der er 30 dages reklamationsret, hvor kunden kan påpege eventuelle fejl, som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsret udregnes fra overdragelsen af hjemmesiden jf. pkt. 2.3.1. Eventuelle reklamationer efter fristen faktureres kunden særskilt. Kunden har efter reklamationen mulighed for at fortsætte med servicen – hjemmeside support.

2.3 Samarbejdet og processen

2.3.1 Udarbejdelsesprocessen for hjemmesider og webshops foregår på følgende måde:

Fase 1. Dialog vedrørende opgavens funktionalitet, omfang, design, forretning, behov samt eventuelle eksempler. 

Fase 2. Dialogen skal resultere i udarbejdelse af en prototype, kunden kan give feedback på. Derefter tilsendes kunden en projektside, hvor kunden kan følge projektets faser, udfylde relevante formularer, menupunkter, tekster, billeder og mapper til at uploade materialer, som firmaet skal anvende i udvikligen af hjemmesiden/webshop. Når denne fase er færdig vil design og funktionalitet være låst og yderligere ændringer faktureres efter gældende timepris.

Fase 3. Udviklingen begyndes så snart fase 2 er færdig og fasebetalingen er modtaget. Kunden kan følge forløbet på testdomænet. Såfremt der ønskes yderligere korrektioner vil dette blive faktureret særskilt efter gældende timepris.

Fase 4. Efter udvikling flyttes hjemmeside eller webshop til kundens valgte webhotel. Herefter foretages tests og kunden har 30 dage til at få rettet eventuelle fejl. Kunden får oplæringsmateriale og hjælp til at lære produktet i 30 dage påbegyndt ved overflytning af produktet. Såfremt hjemmesiden/webshop er færdigudviklet, mens den ligger på en testside, kan firmaet tilbyde at hoste den i op til 30 dage uden merbetaling, hvorefter der vil faktureres kunden for et webhotel.

2.3.2 Et projekt påregnes at tage maksimalt 45 dage. De 45 dage starter, når tilbuddet er godkendt af kunden. Såfremt en forsinkelse af projektet skyldes kundens forhold, og firmaet har rykket én gang, er firmaet berettiget til at overdrage hjemmesiden og evt. fakturering efter 45 dage.

2.3.3. Vælger kunden et andet webhotel eller hosting end hos firmaet, skal firmaet have fremsendt korrekt login til det pågældende sted. Det vil sige ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Det påhviler desuden kunden at sørge for, at hosten understøtter de nyeste teknologier og dermed er opdateret således, at den udarbejdede hjemmeside eller webshop efterfølgende kan uploades og være funktionsdygtig.

2.3.4 Det er kundens ansvar at levere materialer såsom tekst og billeder til hjemmesiden eller webshop. Firmaet gennemgår ikke disse materialer med henblik på kommentering af tekster, stavekontrol, korrekturlæsning eller komprimering af billeder. Firmaets eventuelle bistand omhandlende materiale til hjemmesiden anses som en ekstra opgave. Hvis materialer ikke modtages, indsættes der demotekst i form af ”lorem ipsum”- tekst og demo billeder.

2.3.5 Når hjemmesiden overdrages til kunden fremsendes samtidig en mail med logins. Se pkt. 2.2.1, 2.3.1 og 2.3.3. Såfremt der ikke er modtaget gyldigt login til det webhotel, hvor hjemmesiden eller webshop skal uploades, vil hjemmesiden eller webshop blive liggende på firmaets testside, indtil der fremsendes et gyldigt login. Efter 30 dage vil der blive igangsat et webhotel. Se pkt. 2.3.1

2.3.6 Fysiske møder i processen vedrørende udarbejdelse af opgaver, hjemmesider eller webshops er ikke en del af projektet. Hvis kunden har et ønske om et fysisk møde, vil dette afholdes efter gældende timepris hvis ikke andet er aftalt.

2.3.7 Opgaver som grafik, installering af plugins og andet webarbejde vil indgå i de fire faser. Kunden får et komplet overblik over projektet på selve projektsiden. Se pkt. 2.3.1

2.4. Ophavsret

2.4.1 Den fulde brugsret over hjemmesiden eller webshop tilfalder kunden efter overdragelse af hjemmesiden.

2.4.2 Alle immaterielle rettigheder tilfalder firmaet, dog undtaget dem som kunden har leveret. Firmaet kan til hver en tid anvende komponenterne i andre sammenhænge.

2.5. Ansvarsfraskrivelse

2.5.1 Firmaet kan ikke pålægges ansvar for kundens tilsendte materiale. Dermed er det kundens ansvar, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret samt at kunden er berettiget til at bruge materialet.

2.5.2 Firmaet kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af indirekte tab, herunder og ikke begrænset til driftstab, følgeskader og/eller avancetab, som kunde måtte lide som følge af kundens egen misligholdelse af forpligtelser overfor tredjemand samt tab, der kan henføres til ændrede eller mistede data og omsætning.

2.5.3 Såfremt kunden fremsætter erstatningskrav mod firmaet, kan dette ikke overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens indbetalinger for de sidste seks måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftaler i henhold til den af kunden og firmaet indgåede aftale. Er udførelsen af opgaven opdelt i faser, er Firmaets erstatningsansvar maksimeret til honoraret for udførelsen af den pågældende fase af projektet. Det samme gør sig gældende ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden selv har ansvar for og som er foretaget af firmaet. I det tilfælde at der rettes et erstatningskrav mod firmaet, har firmaet ret til at søge regres, så firmaet ikke skal betale erstatning i videre omfang end angivet.

2.5.4 Såfremt kundens hjemmeside eller webshops har nedetid som følgevirkning af hosting eller fejl og problemer med WordPress, temaet eller de tilhørende plugins, kan firmaet ikke drages til ansvar.

2.5.5 Skal en hjemmeside eller webshop lavet af firmaet lanceres og erstattes med eksisterende indhold på et webhotel, kan firmaet ikke drages til ansvar for fejl eller nedetid. Der kan derudover opstå nedetid i forbindelse med redigeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket firmaet ligeledes ikke kan drages til ansvar for.

2.5.6 Har firmaet fået til opgave at lave nye ting, generelle ændringer eller at udbedre fejl på en hjemmeside eller en webshop kan firmaet ikke drages til ansvar for eventuelle fejl som f.eks. kompabilitetsproblemer med browsere eller servere. Ydermere er det kundens ansvar at have backup.

2.5.7 Firmaet kan ikke stilles til ansvar for faldende placeringer på søgemaskiner som f.eks. Google ved udarbejdelse af en hjemmeside eller webshop samt implementering og lancering af denne, hverken før, under eller efter processen.

2.5.8 Firmaet kan ikke stilles til ansvar i tilfælde, hvor firmaet har bistået med juridisk vejledning. Firmaet anbefaler til alle tider kunden at henvende sig til en fagkyndig ved juridiske spørgsmål.

2.5.9 Såfremt hjemmesiden hackes eller der kommer andre uautoriserede ind på hjemmesiden, kan firmaet ikke stilles til ansvar herfor.

2.5.10 Byder firmaet på et projekt eller en opgave, som det efterfølgende viser sig ikke muligt at lave, forbeholder firmaet sig retten til at kunne annullere aftalen eller den del af opgaven, som ikke kan løses samt at tilbagebetale et eventuelt allerede betalt beløb eller dele af beløbet til kunden.

2.6. Hosting

2.6.1 Firmaet kan gennem leverandører tilbyde kunden hosting på et webhotel, hvor kundens hjemmeside eller webshop lægges tilgængelig gratis det første år. Firmaet er ikke databehandler for en kunde. Kunden er til enhver tid dataansvarlig for at sikre, at kunden overholder reglerne om behandling af persondata og GDPR, herunder indgåelse af databehandleraftaler med de nødvendige databehandlere.

2.6.2 Ved ethvert webhotel er der begrænsning på pladsforbrug, trafik samt processer.

2.6.3 Firmaet garanterer ikke specifikke oppetider for kundens hjemmeside eller webshop, ligeledes kan firmaet ikke holdes ansvarlig for nedetider, som skyldes tredjemandsforhold. Såfremt kunden lider et økonomisk tab, kan erstatningskravet mod firmaet ikke overstige det aftalte i pkt. 2.5.2

2.6.4 Såfremt firmaets leverandør webhotel hackes eller udsættes for nedbrud kan firmaet ikke stilles til ansvar herfor. Det er kundens eget ansvar at sikre sig backup af hjemmeside/webshop.

2.6.5 Firmaet har ret til at sætte en kundes webhotel på pause, hvis det kan bevises, at kunden eller dens hjemmeside udgør en skadeforvoldende adfærd på serveren, herunder men ikke begrænset til udsendelse af spam, højt forbrug af ressourcer eller usikker software, som kan give uvedkommende adgang. Adgangen til webhotellet vil være på pause, indtil problemet er fundet og løst af kunden.

2.6.6 Kunden har en række plugins i crocoblock serien, som denne frit kan anvende, hvis kunden har en hosting aftale med webcenter. Opsiger kunden sin hosting aftale hos webcenter skal kunden selv anskaffe sig en licens til disse plugins. 

2.7. Hjemmeside support

2.7.1 Firmaet bistår gratis med support og vedligeholdelse af hjemmesiden/webshop de første 30 dage fra leveringen(når webshoppen/hjemmeside er online på kundens domæne). Desuden indgår det i aftalen, at kunden kan få support via mail eller telefon ved spørgsmål vedrørende kundens hjemmeside/webshops funktionaliteter.

2.7.2 Firmaet kan bistå med opdateringer, vedligeholdelse og ved eventuelle spørgsmål om funktionalitet, fejl samt de ting der er beskrevet på siden om hjemmeside support. Firmaet ændrer ikke i hjemmesidens indstillinger, opsætning, layout, menustruktur eller opretter helt nye sider. Ændringer og/eller oprettelse af produkter og/eller produktkategorier er ikke inkluderet. Ønskes ændringer til disse vil kunden modtage et tilbud på opgaven.

2.7.3 Der opdateres jævnligt til nyeste tilgængelige version mht. plugins, temaer og WordPress. Hvis en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside eller webshop, opdateres den ikke.

2.7.4 Kunden har til hver en tid det primære ansvar for hjemmesiden, dog bestræber firmaet sig på at afhjælpe eventuelle opståede problemer og at vejlede kunden.

2.7.5 Firmaet bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl, som skyldes hacking på hjemmesiden eller forårsaget af kunden selv, men er dog ej forpligtet dertil. Såfremt der udbedres fejl, der skyldes kunden, vil dette blive faktureret særskilt.

2.7.6 I tillæg til pkt. 2.7.5 bestræber firmaet sig på at udbedre eventuelt opståede fejl, der skyldes tredjepart herunder personer, plugins og services, men firmaet er ej forpligtiget dertil.

2.7.7 Firmaet skal have den nødvendige login adgang for at kunne bistå med vedligeholdelser og opdateringer af hjemmesiden.

2.7.8 Har du ikke en support plan i forvejen og gerne vil have løst et eksisterende problem. Skal du tilkøbe en time pris plan først.

2.8. Online markedsføring

2.8.1 Firmaet er kunden behjælpelig med at opnå et potentielt større salg på internettet ved brug af Google Adwords værktøjer, søgemaskineoptimering samt sociale medier. Firmaet bestræber sig på at øge kundens besøgende og dermed også salget indenfor det aftalte budget. Firmaet vil fortælle kunden om mulighederne og henvise til firmaets forskellige services.

2.8.2 Firmaet garanterer ikke for specifikke resultater.

2.8.3 Omkostninger til det specifikke medie afregnes typisk mellem kunden og mediet. I visse situationer kan omkostninger til visse sociale medier af praktiske årsager medregnes mellem mediet og firmaet. Beløbet vil i så fald viderefaktureres til kunden til det selvsamme beløb.

2.9. Betaling

2.9.1 Alle oplyste gældende priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms.

2.9.2 Fakturaer vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

2.9.3 Betaling for firmaets ydelser i forbindelse med hjemmeside eller webshop sker i fire rater (milestone):

Fase 1 forefalder til betaling ved igangsættelse af projektet.
Fase 2 forefalder til betaling efter færdiggørelse af fase 1

Fase 3 forefalder til betaling efter færdiggørelse af fase 2.
Fase 4 forefalder til betaling efter færdiggørelse af fase 3

2.9.4 Ved opgaver som grafik, webudvikling, ekstra funktioner mm. vil der blive faktureret ved opgavens start.

2.9.5 Ved firmaets fakturering for medier jf. pkt. 2.8.3 skal betalingen ske forud.

2.9.6 Alt arbejde igangsættes, når betaling for opgaven er modtaget hos firmaet.

2.9.7 Hvis kunden har indgået en hjemmeside support aftale med firmaet, er der ingen binding. Kunden kan opsige aftalen, når det ønskes og abonnementet vil udløbe sidste dag i abonnementsperioden, som er månedsbaseret.

2.9.8 Ved ekstra arbejde/opgaver faktureres der 600 danske kroner + moms pr. time.

2.9.9 Sker betaling ikke rettidig, fremsendes en rykker og der pålægges et rykkergebyr på 100 danske kroner pr. rykker foruden rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Derefter vil der ske sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Manglende rettidig betaling af fakturaen vil blive anset som en misligholdelse af aftalen, hvorefter firmaet har ret til at stoppe arbejdet med opgaven, sætte eventuelle services på pause samt afregne udestående beløb.

2.9.10 Eventuel bistand til kunden i henhold til databehandleraftalen afregnes efter timepris under pkt. 2.9.8

2.10. Bindingsperiode samt opsigelse

2.10.1 Kunden er efter overdragelse af hjemmeside eller webshop ikke bundet hos firmaet på nogen måde. Har kunden tilknyttet nogle services på abonnementsbasis, som f.eks. chatbot, kan kunden frit opsige abonnementet, når det ønskes.

2.10.2 Abonnementer er månedsbaseret og kunden kan selv vælge om vedkommende vil tilmelde abonnementet til manuel betaling eller automatisk betaling.

Manuel betaling: Kunden modtager en faktura pr mail, som vedkommende selv skal betale enten via kreditkort eller bankoverførsel. Kunden har 3 hverdage til at betale ellers sættes servicen på standby.

Automatisk betaling: Kundens abonnement betales automatisk over kredikort igennem stripe.

Kunden kan selv tilmelde den enkelte service til automatisk fornyelse eller manuel fornyelse på sin konto.

2.10.3 For løbende abonnementer er der ingen bindingsperiode for almindelige services, dog er der bindingsperiode for pakkeløsninger. Kunden kan frit opsige sit abonnement og det vil i så fald slutte sidste dag i abonnementsperioden, som er månedsbaseret.

2.10.4 Opsigelse skal ske fra kundens konto eller skriftligt pr mail. Hvis kunden opsiger et abonnement, modtager kunden en bekræftelse pr. mail.

2.11. Andet

2.11.1 Firmaet har ret til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

  1. Andre service kategorier

3.1.1 Grafisk design –  Kunden foretager en bestilling og på baggrund af denne bestilling udarbejdes et udkast. Kunden kan herefter komme med revisioner og når kunden er tilfreds godkende dette. Herefter fremsendes materialet pr mail.

3.1.2 Analyse værktøjer – Her foretager kunden en bestilling og angiver sine ønsker. Kunden modtager sit materiale pr mail, når dette er færdigbehandlet.

3.1.3 Hjemmeside værktøjer – Der er forskellige services her, hvor kunden kan læse om hver enkelt på service siden. Det kan være nødvendigt ved nogle services, at få adgang til kundens hjemmeside, for at kunne udføre servicen.

3.1.4 Offline marketing materiale – Kunden kan bestilling forskellige marketing materiale. Her angives ønsker til design, hvorefter et udkast vises for kunden, som herefter kan komme med revisioner og godkende, når vedkommende er tilfreds. Materialet udarbejdes efterfølgende og fremsendes til kunden, hvor leveringen ca vil tage 10 hverdage. Dog kan leveringen tage længere tid, hvis der er opstået hindringer undervejs. Kunden vil blive orienteret herom.

3.1.5 Social media marketing – Kunden kan vælge forskellige services indenfor sociale medier. Det kan blive nødvendigt, at kunden skal logge ind på sine sociale medier fra tredjepart hjemmesider og give tilladelser, for at servicen kan fungere. Kunden kan også være nødsaget til at give firmaet adgang til sin facebook business side, hvis der skal installeres en service. Firmaet kan ikke stå til ansvar for eventuelle tab relateret til dette.

3.1.6 Video marketing – Kunden kan vælge forskellige services. Firmaet vil kun anvende kundens fremsendte materiale til at udføre servicen, hvorefter disse slettes. Det kan blive nødvendigt for firmaet at uploade kundens materiale til tredjepart hjemmesider for kunne løse servicen.

3.2 Betaling

3.2.1 Alle oplyste gældende priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. På kurvsiden og betalingssiden er moms beløbet og pris inkl. moms ligeledes angivet.

3.2.2 Betaling for firmaets andre services jf. pkt. 3 kan enten ske med kreditkort igennem stripe eller faktura betaling. Kunden kan selv vælge betalingsmetode ved betalingsvinduet. Ved enkelte services skal kunden sende en formular forespørgelse og vil herefter modtage et tilbud med en faktura, som kan betales via bankoverførsel eller kreditkort. Det vil fremgå af den enkelte service side, om kunden skal sende en forespørgelse eller kan bestille nu og her.

 – Ved betaling med kreditkort sker betalingen direkte igennem stripe.

– Ved faktura betalingen fremsendes en faktura pr mail med det samme, som kunden kan betale via bankoverførsel eller med kreditkort. Betalingen skal ske inden 3 hverdage ellers annulleres ordren.

3.2.3 Alt arbejde igangsættes først, når betaling for servicen er modtaget hos firmaet.

3.3. Abonnementer samt opsigelse

3.3.1 Kunden kan tilknytte nogle services på abonnementsbasis. Det fremgår på den enkelte service side, hvilke abonnements muligheder kunden har til den enkelte service.

3.3.1 Abonnementer er månedsbaseret og kunden kan selv vælge om vedkommende vil tilmelde abonnementet til manuel betaling eller automatisk betaling.

Manuel betaling: Kunden modtager en faktura pr mail, som vedkommende selv skal betale enten via kreditkort eller bankoverførsel. Kunden har 3 hverdage til at betale ellers sættes servicen på standby.

Automatisk betaling: Kundens abonnement betales automatisk over kredikort igennem stripe.

Kunden kan selv tilmelde den enkelte service til automatisk fornyelse eller manuel fornyelse på sin konto.

3.3.1 For almindelige services med løbende abonnementer er der ingen bindingsperiode. Dog er der en bindingsperiode for pakkeløsninger. Kunden kan  frit opsige sit abonnement for almindelige services og det vil i så fald slutte sidste dag i abonnementsperioden, som er månedsbaseret.

3.3.2 Opsigelse skal ske fra kundens konto eller skriftligt pr mail. Hvis kunden opsiger et abonnement, modtager kunden en bekræftelse pr. mail.

3.4. Ophavsret

3.4.1 Den fulde brugsret over grafik/materiale tilfalder kunden efter overdragelse.

3.5. Ansvarsfraskrivelse

2.5.1 Firmaet kan ikke pålægges ansvar for kundens tilsendte materiale. Dermed er det kundens ansvar, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret samt at kunden er berettiget til at bruge materialet.

3.5.2 Firmaet kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af indirekte tab, herunder og ikke begrænset til driftstab, følgeskader og/eller avancetab, som kunde måtte lide som følge af kundens egen misligholdelse af forpligtelser overfor tredjemand samt tab, der kan henføres til ændrede eller mistede data og omsætning.

3.5.3 Såfremt kunden fremsætter erstatningskrav mod firmaet, kan dette ikke overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens indbetalinger for de sidste seks måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftaler i henhold til den af kunden og firmaet indgåede aftale. Det samme gør sig gældende ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden selv har ansvar for og som er foretaget af firmaet. I det tilfælde at der rettes et erstatningskrav mod firmaet, har firmaet ret til at søge regres, så firmaet ikke skal betale erstatning i videre omfang end angivet.

3.5.4 Reklamation

3.5.1 Da service jf. punkt 3 er specielt fremstillet til den enkelte kunde, kan der ikke ydes nogen reklamation. Kunden har dog revisioner til, at opnå det ønskede resultat. 

  1. Pakkeløsninger

4.1 Firmaet levere forskellige pakkeløsninger. Det vil fremgå på den konkrete side for pakkeløsningen, hvad der er inkluderet.

4.2 Betaling for pakkeløsninger vil være abonnementsbaseret og fremgå på pakkeløsning side, hvad oprettelsesprisen og abonnementsprisen er.

4.3 Abonnement og binding – Alle pakkeløsninger har en bindingperiode på 6 måneder fra oprettelse af abonnementet. Kunden kan opsige sit abonnement fra sin konto eller ved skriftlig henvendelse til firmaet. Har kunden overstået sine 6 måneders binding vil abonnementet slutte sidste dag i abonnementsperioden, som er månedsbaseret.

4.4 Betaling

4.4.1 Alle oplyste gældende priser er angivet i danske kroner og er eksklusiv moms. På kurv og betalingssiden er moms beløbet og pris inkl. Moms ligeledes angivet.

4.4.2 Betaling for pakkeløsninger kan enten ske med kreditkort igennem stripe eller faktura betaling. Kunden kan selv vælge betalingsmetode ved betalingsvinduet.

 – Ved betaling med kreditkort sker betalingen direkte igennem stripe.

– Ved faktura betalingen fremsendes en faktura pr mail med det samme, som kunden kan betale via bankoverførsel eller med kreditkort. Betalingsfristen er 8 dage.

4.4.3 Alt arbejde igangsættes først, når betaling for servicen er modtaget hos firmaet.

4.4.4 Sker betaling ikke rettidig, fremsendes en rykker og der pålægges et rykkergebyr på 100 danske kroner pr. rykker foruden rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Derefter vil der ske sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

Manglende rettidig betaling af fakturaen vil blive anset som en misligholdelse af aftalen, hvorefter firmaet har ret til at stoppe arbejdet med opgaven, sætte eventuelle services på pause samt afregne udestående beløb.

4.5. Ansvarsfraskrivelse

4.5.1 Firmaet kan ikke pålægges ansvar for kundens tilsendte materiale. Dermed er det kundens ansvar, at materialet overholder gældende lovgivning om ophavsret samt at kunden er berettiget til at bruge materialet.

4.5.2 Firmaet kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af indirekte tab, herunder og ikke begrænset til driftstab, følgeskader og/eller avancetab, som kunde måtte lide som følge af kundens egen misligholdelse af forpligtelser overfor tredjemand samt tab, der kan henføres til ændrede eller mistede data og omsætning.

4.5.3 Såfremt kunden fremsætter erstatningskrav mod firmaet, kan dette ikke overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens indbetalinger for de sidste seks måneders ydelser i tilfælde ved samarbejdsaftaler i henhold til den af kunden og firmaet indgåede aftale. Det samme gør sig gældende ved brud på persondatasikkerheden eller behandlinger, som kunden selv har ansvar for og som er foretaget af firmaet. I det tilfælde at der rettes et erstatningskrav mod firmaet, har firmaet ret til at søge regres, så firmaet ikke skal betale erstatning i videre omfang end angivet.

  1. Ændringer

5.1 Firmaet har ret til at ændre forretningsbetingelserne såfremt, der opstår ændringer i markedsforhold eller lignende. Ændres salgsbetingelserne, vil kunden blive informeret om dette, hvorefter kunden indenfor en tidsramme på 20 dage kan opsige aftalen inden de nye betingelser træder i kraft. Opsiger kunden ikke samarbejdet indenfor tidsrammen, fortsættes aftalen med de nye gældende forretningsbetingelser.

  1. Force majeure

6.1 I henhold til nærværende betingelser kan hverken firmaet eller en kunde anses som værende ansvarlig overfor den anden part hvad angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol og som parten ikke ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning og ej heller burde have indgået, herunder nøglepersoners sygdom eller død.

  1. Værneting

7.1 Eventuelle uoverensstemmelser og/eller tvister vil forsøge afgjort efter dansk ret med værneting i byretten.

LOGIN

Reset Password

Please enter your email address or username. You will receive a link to create a new password via email.

* Skal udfyldes

Opret medlemskab

LOGIN

Login eller opret gratis konto først

* Skal udfyldes

Din besked er modtaget

Vi kontakter dig snarest.

Tilmeld nyhedsbrev

Vi spammer ikke! Læs mere i vores privatlivspolitik